Show

Show stand-up
comedy&parody

SPITALU'9 comedy

Promo
  • 11 mai – Curtea de Arges, Casa de Cultura, ora 19.00


Grupul Vocal
“Rapsozii Argeşului”

Rapsozii

Ansamblul “Argeşul”

Cornelia şi Lupu Rednic

  • 12 mai – Curtea de Arges, Casa de Cultura, ora 18.00


Concurs functie economist PDF Imprimare Email

A N U N Ţ


Centrul de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’ Curtea de Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, temporar vacantă (pe perioada suspendării titularului), de economist specialist gr.I, conform următorului calendar:
- 13.11.2013, orele 16.00 - ultima zi de depunere a dosarelor de concurs - la sediul Centrului de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’ Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor,nr.59;
- 15.11.2013- selecţia dosarelor de concurs și afişarea rezultatelor selecției - la sediul Centrului de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’ Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor,nr.59;
- 12.12.2013, orele 10.00 -proba scrisă – la sediul Centrului de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor,nr.59;
- 17.12.2013, orele 10.00 –interviul - la sediul Centrului de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’ Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor,nr.59;

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii universitare de licență în unul din domeniile: economic sau contabilitate;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani și 6 luni de zile.
 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae; h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
6. Ordonanţa nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010;
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;
8. O.G. nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice , cu modificările şi completările ulterioare;
10.Decretul nr.209/1976 – Regulamentul operațiilor de casă;
11.Codul de conduită a personalului contractual, Legea nr.477/2004. Relații suplimentare se pot obține la Centrul de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu‘’ Curtea de Argeș, b-dul Basarabilor, nr.59, tel/fax 0248 728342.

MANAGER,
HIRICA FLOAREA

 
Top